تبلیغات

600 - اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود.

601 - راه انداز
Port بی اعتبار می باشد.

602 -
Port هم اكنون باز است،  كامپیوتر را مجددا راه اندازی نمایید.

603 - بافر شماره گیری بیش از حد كوچك است.

604 - اطلاعات نادرستی مشخص شده است .

605 - نمی تواند اطلاعات
Port را تعیین كند .

606 -
Port متصل نمی شود .

607 - ثبت وقایع بی اعتبار می باشد .

608 - مودم پیدا نمی شود.

609 - نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .

610 - بافر غیر معتبر است.
 

611 - راهیاب در دسترس نیست .

612 - راهیاب اختصاص داده نشده .

613 - فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .
 

614 - سرریزی بافر .

615 -
Port پیدا نشده است .

616 - یك درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .

617 -
Port هم اكنون قطع می باشد .

618 -
Port باز نمی شود.

619 -
Port قطع می باشد .

620 - هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .

621 - نمی توان فایل دفتر تلفن را باز کرد .

622 - نمی توان فایل دفتر تلفن را بارگذاری کرد .

623 - نمی توان ورودی دفتر تلفن را پیدا کرد .

624 - نمی توان روی فایل دفتر تلفن نوشت .

625 - اطلاعات غیر معتبر در دفتر تلفن مشاهده می شود .

626 - رشته را نمی توان بارگذاری كرد .

627 - كلید را نمی توان پیدا کرد .

628 -
Port قطع شده .

629 - ارتباط شما از کامپیوتری که شماره گیری کرده اید قطع شد.

630 - کامپیوتر هیچ پاسخی را از مودم دریافت نمی کند.

631 -
Port توسط كاربر قطع شد .

632 - اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .

633 - مودم برای
Remote Access Dial-up پیكر بندی نشده است .

634 - نمی تواند كامپیوتر شما را روی شبكه راه دور ثبت نماید .

635 - خطای ناشناخته
  .

636 - دستگاه اشتباهی به
Port بسته شده است .

637 - رشته
  نمی تواند تغییر یابد . 

638 - زمان درخواست به پایان رسیده است .

639 - شبكه ناهمزمان قابل دسترس نیست .

640 -خطای
NetBIOS  .

641 -سرور نمی تواند منابع
NetBIOS را اختصاص دهد .

642 - یكی از اسامی NetBIOS هم اكنون روی شبكه راه دور ثبت شده  .

643 -
Network adaptor درسرور با شکست مواجه شد .

644 - شما
popus شبكه را دریافت نخواهید كرد .

645 -
Authentication داخلی اشكال پیدا كرده است. (توضیح بیشتر )

646 - حساب در این موقع روز اجازه ورود ندارد .

647 - حساب قطع می باشد .

648 - اعتبار کلمه عبور تمام شده است .

649 - حساب اجازه
Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد .

650 - سرور
Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .

651 - مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش كرده است .

652 - پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .

653 -
  ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .

654 - یك فرمان یا یك پاسخ در قسمت
INF دستگاه به یك ماكرو نامشخص اشاره می نماید .

655 - ماکرو در قسمت فایل
INF مشاهده نمی شود .

656 . ماكرو
  در فایل INF  شامل یك دستور العمل نامشخص می باشد .

657 - فایل
INF دستگاه نمی تواند باز شود .

658 - اسم دستگاه در فایل
INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .

659 - فایل
INI رسانه به نام ناشناخته یك دستگاه اشاره می نماید .

660 - فایل .
INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .

661 - فایل
INF دستگاه فرمان را از دست داده است .

662 - تلاش برای قرار دادن یك ماكرو لیست نشده در قسمت فایل .

663 - فایل .
INI رسانه به نوع ناشناخته یك دستگاه اشاره می نماید .

664 - نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .

665 -
Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیكر بندی نشده است.

666 - مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمی كنند .

667 - فایل .
INI رسانه را نمی تواند بخواند .

668 - اتصال از بین رفته است .

669 - پارامتر به كار برده شده در فایل
INI رسانه بی اعتبار می باشد .

670 - نمی تواند نام بخش را از روی فایل
INI رسانه بخواند .

671 - نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل
INI رسانه بخواند .

672 - نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل
INI رسانه بخواند .

673 - نمی تواند كاربر را از روی فایل
INI رسانه بخواند .

674 - نمی تواند بیشترین حد اتصال
BPS را از روی فایل INI رسانه بخواند .

675 - نمی تواند بیشترین حد
BPS حامل را از روی فایل INI رسانه بخواند .

676 - خط اشغال می باشد .

677 - شخص به جای مودم پاسخ می دهد .

678 - پاسخی وجود ندارد .
 

679 - نمی تواند عامل را پیدا نماید .

680 - خط تلفن وصل نیست .

681 - یك خطای كلی توسط دستگاه گزارش می شود .

682 -
Writing section name با مشكل روبرو شده است .

683 -
Writing device type با مشكل روبرو شده است .

writing device name -684 با مشكل روبرو می باشد .

685 -
Writing maxconnectbps با مشكل روبرو شده است .

686 -
Writing maxcarrierBPSبا مشكل روبرو شده است .

687 -
Writing usage با مشكل روبرو شده است .

688 -
Writing default off با مشكل روبرو شده است .

689 -
Reading default off با مشكل روبرو شده است .

690 - فایل
INI خالی ست .

691 - دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و كلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد .

692 - سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از كار افتاده است .

693 -
Binary macro با مشكل روبرو شده است -

694 - خطای
DCB یافت نشد .

695 - ماشین های گفتگو آماده نیستند .

696 - راه اندازی ماشین های گفتگو با مشكل روبرو شده است .

697 -
Partial response looping با مشكل روبرو شده است .

698 - پاسخ نام كلیدی در فایل
INF  دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .

699 - پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .

700 - فرمان متصل به فایل
INF  دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .

701 - دستگاه به یك میزان
BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .

702 - پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی كه هیچكس انتظار ندارد .

703 - در فعالیت كنونی مشكلی ایجاد شده است .

704 - شماره اشتباه
callback .

705 - مشكل
invalid auth state .

706 -
Invalid auth state با مشكل روبرو شده است .

707 - علامت خطایاب .
x. 25

708 - اعتبار حساب تمام شده است .

709 - تغییر پسورد روی دامین با مشكل روبرو می باشد .

710 - در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.

711 -
Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملكرد را چك كنید

712 - درگاه Biplex در حال اجرا می باشد. چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .

713 - مسیرهای
ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .

714 - كانال های
ISDN كافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .

715 - به دلیل كیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .

716 - پیكر بندی
remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .

717 - آدرسهای
IP در static pool remote access IP وجود ندارد .

718 - مهلت بر قراری تماس
PPP پایان پذیرفته است .

719 -
PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .

720 - پروتكل های كنترل
ppp پیكر بندی نشده اند .

721 - همتای
PPP پاسخ نمی دهد .

722 - بسته
PPP بی اعتبار می باشد .

723 - شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .

724 - پروتكل
IPX نمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا كامپیوتر یك مسیر گردان IPX می باشد .

725 -
IPX نمی تواند روی درگاه dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .

726 - پروتكل
IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یك درگاه در یك زمان استفاده شود .

727 - نمی توان به فایل
TCPCFG  DLL دست یافت .

728 - نمی تواند آداپتور
IP متصل به remote access را پیدا كند .

729 -
SLIP استفاده نمی شود مگر اینكه پروتكل IP نصب شود .

730 - ثبت كامپیوتر كامل نمی باشد .

مهدی رباطی